JWEN ASISTANS

Manje Lekòl

RETE PLEN. MANJE NAN LEKÒL.

MANJE GRATIS POU TIMOUN AK ADOLESAN

Manje lekòl la GRATIS pou TOUT elèv ki nan MA ane lekòl sa a, jiska 30/06/2022.

Lè jounen lekòl la kòmanse, enkyete sou manje ta dwe fini. Manje gratis nan lekòl yo se yon solisyon pou rann lavi paran yo pi fasil epi lavi timoun yo pi lajwa, bon gou, ak oryante kominotè a. Pitit ou a k ap patisipe pa pran repa nan men okenn lòt moun—anfèt, plis patisipasyon nan manje lekòl la ap ogmante, se plis lekòl yo resevwa finansman. Tout moun manje—epi li pi bon lè nou fè l ansanm.

Benefis Manje Lekòl yo

  • Ekonomize tan ou.
  • Ekonomize lajan ou.
  • Ogmante revni pou lekòl pitit ou a, ki re-envesti nan amelyore pwogram repa lekòl pitit ou a.
  • Plis elèv k ap manje manje lekòl plis sa ede kraze baryè move imaj pou lòt timoun k ap manje lekòl.


Manje lekòl la GRATIS pou TOUT elèv ki nan MA ane lekòl sa a, jiska 30/06/2022.