Bay Massachusetts sèvis

JWENN ASISTANS

Resous ak Asistans Manje

 • MANJE GRATIS POU TIMOUN AK ADOLESAN

  Manje Lekòl

  Tout repa lekòl yo gratis pou toutan pou chak elèv nan Massachusetts nan lekòl k ap patisipe nan Pwogram Nasyonal Manje Midi Lekòl la. Tout lekòl yo ofri manje midi epi anpil lekòl ofri manje maten tou. Nou ankouraje tout paran yo pou yo pwofite de avataj sa a, ki pral fè w ekonomize tan ak lajan, epi ba w lapè nan tèt ou pou w konnen ke yon sous manje fyab fè pati nan jounen lekòl ou.

  Aprann plis Right Arrow
 • MANJE GRATIS POU TIMOUN AK ADOLESAN

  Manje nan Peryòd Lete

  Manje gratis disponib pou TOUT timoun ak adolesan, ki gen laj 0 rive 18 lane, nan plizyè santèn lokal atravè Massachusetts pandan mwa peryòd lete yo. Ou pa bezwen enskri ni prezante yon pyès idantite I.D., epi lokal manje yo sitiye toupatou nan Eta a. Jwenn yon sit toupre ou.

  Aprann plis Right Arrow
 • PWOGRAM FEDERAL NITRISYON

  SNAP

  Kèlkeswa sa w ap pase a, manje se yon obligasyon. SNAP la vle di Pwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè (granmoun yo rele l koupon manje), ki vle di lajan pou pwovizyon. Pwogram senp sa a fèt pou bay asistans finansye chak mwa nan fòm yon kat debi ki itilize pou achte pwovizyon. W ap bezwen aplike pou resevwa SNAP. Konseye liy dirèk FoodSource nou yo ka ede w konnen si w kalifye epi ede w aplike. Rele nou jodi a (li toujou gratis), oswa ou ka aplike poukont ou sou Entènèt atravè DTA Connect.

  Aprann plis Right Arrow
 • PWOGRAM FEDERAL NITRISYON

  WIC

  WIC se yon pwogram nitrisyon ki bay manje ki bon pou sante, edikasyon sou nitrisyon, sipò pou bay tete, ak rekòmandasyon pou swen sante ak lòt sèvis, ki gratis, pou fanmi ki kalifye nan Massachusetts. Objektif WIC la se ede timoun ki poko gen 5kan ak moun ki ansent, ki fèk akouche oswa ki bay tete rete an sante. TOUT pwogram WIC ap bay tout sèvis nan telefòn pandan pandemi an. Sitwèb WIC la gen enfòmasyon ajou, epi moun ka kontakte pwogram WIC lokal yo pou yo gen kesyon sou bay tete, nitrisyon, ak fè makèt. WIC disponib pou tout fanmi yo, kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon oswa sitwayènte. Gade paj elijibilite WIC pou wè kijan fanmi yo ka aplike sou Entènèt pou sèvis WIC. Moun ki resevwa SNAP ak plizyè kalite MassHealth otomatikman elijib pou revni pou WIC. Paran yo, granparan ak paran adoptif yo ka aplike pou timoun ki poko gen 5kan nan swen yo.

 • PWOGRAM FEDERAL NITRISYON

  P-EBT

  Pa gen okenn demann pou resevwa P-EBT la. P-EBT la vle di Pandemic Electronic Benefit Transfer e li se yon pwogram nitrisyon federal. Li te kreye an repons a fèmti lekòl KOVID-19 yo epi li sipòte fanmi ki gen timoun ki elijib pou manje gratis oswa a pri redui epi ki enskri nan yon modèl ibrid oswa aleka pou lekòl - peye manje a pou ranplase repa yo rate lakay yo. Timoun ki gen laj ant 0 a 5kan ki abite nan yon kay ki resevwa SNAP te kòmanse resevwa P-EBT tou nan mwa mas. Yo pa planifye lòt benefis pou moman sa a. Jwenn dènye enfòmasyon sou P-EBT nan lyen an.

  Aprann plis Right Arrow
 • PWOVIZYON IJANS GRATIS

  Gadmanje bay manje

  Gadmanje bay manje gratis nan ka ijans pou moun ak fanmi nan kominote lokal yo. Tanpri gade lyen ki sou bò dwat la pou w jwenn youn toupre w ki ta ka bay soulajman imedya.

 • LIVREZON MANJE POU GRANMOUN

  Boutik manje sou kat wou

  Meals on Wheels se yon pwogram ki ofri repa byen balanse pou adilt yo atravè livrezon lakay oswa sant manje rasanble epi li se ajans nitrisyon de long dat ki nan tout Massachusetts ki dirije. Si w bezwen repa lakay ou, anplwaye ap pran yon randevou pou yon evalyasyon repa lakay ou.