Bay Massachusetts sèvis

Summer Eats

MANJE GRATIS POU TIMOUN AK ADOLESAN

Manje Gratis pou Timoun ak Adolesan

LEKÒL FINI, MEN MANJE GRATIS.

Manje gratis disponib pou TOUT timoun ak adolesan, ki gen laj 0 rive 18 lane, atravè Massachusetts pandan mwa peryòd lete yo. Ou pa bezwen enskri ni prezante yon pyès idantite I.D., epi lokal manje yo sitiye toupatou nan Eta a.

Yo mete enfòmasyon sou sit yo ajou chak semèn

Pwogram Summer Eats anime sezon lete chak timoun lè yo ranpli vant yo ak ranpli jou yo ak aktivite ki fè yo ale deyò, leve epi deplase. An patenarya ak Depatman Edikasyon Elemantè ak Segondè Massachusetts, pwogram sa a sipòte lokal toupatou nan Eta a ki bay manje gratis pou tout timoun ak adolesan, san yo pa bezwen prezante ID oswa enskri. Moun k ap bay swen yo ka repoze pi fasil lè yo konnen pou bay yo manje pa nan men yo epi yo ka sèvi ak tan ak enèji sa a pou konsantre sou tout lòt bagay ki sou lis devwa yo.

Jwenn yon sit toupre ou

PATNÈ NOU

Project Bread fè patenarya ak Depatman Edikasyon Elemantè ak Segondè MA (DESE) atravè Pwogram Sensibilizasyon Nitrisyon Timoun pou bay timoun manje gratis nan Massachusetts atravè School Meals ak Summer Eats.

Two girls lay on the grass carefree Starts Line

Kesyon yo poze souvan

Summer Eats se yon pwogram nitrisyon federal ki fèt pou asire tout jèn (18tan oswa mwens) jwenn aksè nan manje ak ti goute ki bon pou sante pandan peryòd lete a, lè lekòl la pa louvri! Repa gratis disponib pou tout timoun ak adolesan nan plizyè santèn lokal atravè eta a. Jwenn sit yo, jou yo louvri, ak lè yo sèvi avèk kat ki anlè la a.

Tout timoun nan Massachusetts, ki gen laj ant 0 a18tan, ka resevwa repa gratis nan nenpòt lokal Summer Eats ki endike sou kat pi wo a.

Sa depann de sit la. Akòz dènye chanjman nan règleman federal yo, kounye a anpil kote pral pèmèt moun k ap bay swen yo pran manje pou timoun yo epi mennen yo lakay yo. Kontakte òganizasyon oswa distri lekòl ki sit ou ta renmen ale a (ki make sou kat la kòm Òganizasyon ki Patwone a) pou konnen si yo ap pèmèt sa.

Sa depann de sit la. Akòz dènye chanjman nan règleman federal yo, kounye a sit Summer Eats yo gendwa sèvi repa pou w pran epi ou ale, epi se desizyon òganizasyon an oswa distri lekòl la ki jere pwogram la. Anpil sit ap chwazi pou sèvi manje ou pran epi ou ale. Kontakte òganizasyon oswa distri lekòl ki jere sit ou ta renmen patisipe a (ki make sou kat la kòm Òganizasyon ki patwone a) pou konnen si yo ap sèvi repa ou pran pou w ale yo.

Sa depann de sit la. Akòz dènye chanjman nan règleman federal yo, kounye a sit Summer Eats yo kapab sèvi plizyè repa alafwa, ke yo ta dwe manje nan demen oswa nan plizyè jou apre. Òganizasyon oswa distri lekòl ki jere pwogram nan deside konbyen repa yo pral bay alafwa. Kontakte òganizasyon oswa distri lekòl ki jere sit ou ta renmen patisipe a (ki make sou kat la kòm Òganizasyon ki patwone a) pou konnen si yo ap sèvi repa pou plizyè jou.

Non! Nan tout sit Summer Eats ki endike nan kat ki anwo a, timoun ak adolesan ka jis parèt epi resevwa yon repa gratis! Pa gen moun ki pral tcheke yon kat idantite oswa poze okenn kesyon.

Ou ka ale nan nenpòt sit Summer Eats sou kat jeyografik la, li pa bezwen nan vil w ap viv la. Yo souvan fè mizajou sou sit ki sou kat la, kidonk tcheke detanzantan pou wè si lokal yo vin disponib nan kote ki pi pre w.

Absoliman pa. Yo p ap mande okenn pyès idantifikasyon pou yon timoun oswa yon adolesan ka resevwa manje gratis atravè Summer Eats nan nenpòt nan lokal ki endike sou kat la.

Gen kèk ki fè sa, gen kèk ki pa fè sa. Anpil lokal eseye enkli pwogram oswa aktivite pou patisipan yo, anplis de bay manje gratis, men sa ap fèt pou chak lokal apa. Pou aprann plis sou aktivite nan yon sit an patikilye, kontakte òganizasyon an oswa distri eskolè ki opere sit ou vle patisipe nan. Ou ka parèt tou an pèsòn epi mande anplwaye yo!

Repa egzak yo sèvi yo varye selon kote yo epi anjeneral se òganizasyon ki patwone nan kominote a ki prepare yo. Yo ka ofri yon konbinezon repa maten, repa midi, ti goute ak/oswa repa lanwit. Tout repa yo sèvi nan Summer Eats yo dwe satisfè nòm nitrisyonèl USDA a. Yo bay fwi ak legim osi byen ke sereyal antye yo bay ak chak repa, Kontakte òganizasyon lokal ki esponnsò a si w gen kesyon sou meni egzak yo sèvi yo.

Li posib ke sit la pral kapab bay yon repa ki pa gen alèjèn pou timoun nan manje, men yo pral bezwen konnen sa davans pou prepare l kòmsadwa. Kontakte òganizasyon an oswa distri lekòl ki opere sit ou ta renmen patisipe a epi mande si yo kapab akomode alèji espesifik yo epi fè yo konnen nan ki sit oswa lè repa ou ta renmen asiste

Pwogram Sèvis Manje Ete (SFSP), yo rekonèt nan Massachusetts kòm Summer Eats, se yon pwogram ki finanse pa gouvenman epi Eta a ka administer l. Operatè pwogram Summer Eats yo ap resevwa ranbousman federal pou repa ak ti goute gratis ki bon pou lasante yo sèvi pou timoun ak adolesan pandan fèmti lekòl la.